Q Mark

เครื่องหมาย Q คือเครื่องหมายรับรองสินค้าทางการเกษตรโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เพื่อรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพหรือคุณลักษณะอื่นใด ของสินค้าเกษตรซึ่งมีความสำคัญในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค หรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่น และเชื่อถือต่อสินค้าเกษตร ว่ามีมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย

จากการเห็นเครื่องหมาย Q ผู้บริโภคจะทราบว่าสินค้าเกษตรมีการผลิตและการตรวจสอบที่รับรองแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถตรวจสอบแหล่งกำเนิดสินค้าดังกล่าวได้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กษ AA – BBBB – CC – DDD – EEEEEE XXX

กษ : รหัสรับรองมาตรฐาน หากผลิตเพื่อส่งออกใช้ AC

รหัสรับรองมาตรฐาน 17 หลักประกอบด้วย

 • รหัสที่ 1 มี 2 หลัก AA : หน่วยรับรอง
 • รหัสที่ 2 มี 4 หลัก BBBB : รหัสมาตรฐานสินค้า
 • รหัสที่ 3 มี 2 หลัก CC : รหัสจังหวัด
 • รหัสที่ 4 มี 3 หลัก DDD : รหัสชนิดสินค้า
 • รหัสที่ 5 มี 6 หลัก EEEEEE : รหัสลำดับการได้รับรอง

XXX : GAP


 • 15 หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • 9001 หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
 • 73 หมายถึง นครปฐม
 • 500 หมายถึง ไฮโดรโปนิกส์
 • 000093 หมายถึง โนบิทเทอร์ (สาขา ศาลายา)

 • 15 หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • 9001 หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
 • 11 หมายถึง สมุทรปราการ
 • 500 หมายถึง ไฮโดรโปนิกส์
 • 000094 หมายถึง โนบิทเทอร์ (สาขา ศรีนครินทร์)

 • 15 หมายถึง ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน คือ สำนักรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 • 9001 หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
 • 10 หมายถึง กรุงเทพมหานคร
 • 500 หมายถึง ไฮโดรโปนิกส์
 • 000095 หมายถึง โนบิทเทอร์ (สาขา สาธุประดิษฐ์)