ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ nobitter.life

บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (“สมาชิก”) เช่น การสมัครเป็นสมาชิก การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก การตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือและคะแนนสะสมที่จะหมดอายุ การแลกคะแนนสะสมตามรายการที่บริษัทกำหนด การตรวจสอบแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัท และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่บริษัทจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

สมาชิกได้อ่าน ยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ทุกประการ โดยสมาชิกจะต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างนี้อย่างละเอียดรอบคอบก่อนที่จะทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์นี้ทุกครั้ง

1.ขอบเขตการใช้งานและข้อกำหนดทั่วไป

1.1 การรักษาความลับ

– บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาข้อมูลของสมาชิก

– บริษัทจะเก็บรวบรวมและรักษาข้อมูลที่จำเป็นของสมาชิก เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิกและเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกตามที่บริษัทกำหนด ดังนี้

  • เพื่อตรวจสอบตัวตนของสมาชิก
  • เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ วางแผนทางการตลาด และประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดแก่สมาชิก
  • เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร รายการส่งเสริมการขาย และข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า หรือบริการต่างๆ ของบริษัท
  • เพื่อใช้สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่สมาชิก สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

1.2 การเปิดเผย ใช้ และแลกเปลี่ยนข้อมูล

– บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิกในเว็บไซต์เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทสามารถเปิดเผย ใช้ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลการใช้บริการแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของสมาชิกได้ รวมถึงกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นใด ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

– บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม เปิดเผย ใช้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย)

1.3 ข้อสงวนสิทธิ์ของบริษัท

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก รวมถึงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทจะพยายามดำเนินการให้ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถให้คำรับรองได้ว่า ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งปราศจากไวรัสหรือมัลแวร์ (Malware)

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ หรือการไม่สามารถทำงานได้ตามปกติของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของสมาชิกที่เกิดขึ้นจากการใช้งานใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม หรือมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆ

1.4 ทรัพย์สินทางปัญญา

– เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่บริษัทได้สร้างสรรค์ขึ้นตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท สมาชิกตกลงจะไม่ทำซ้ำ เผยแพร่ ดัดแปลง ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท นอกเหนือจากการใช้งานเว็บไซต์ตามปกติส่วนบุคคล หากละเมิดข้อตกลง บริษัทมีสิทธิระงับการเป็นสมาชิกและดำเนินการตามกฎหมาย

1.5 การแจ้งคำบอกกล่าว

– บรรดาการแจ้งคำบอกกล่าวใดๆ ที่บริษัทส่งให้สมาชิก ตามที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล ที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับบริษัทนั้น ให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบและถือว่าสมาชิกรับทราบเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่สมาชิก มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ อีเมล จะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์ หรือแจ้งให้บริษัททราบทันที หากสมาชิกมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ถือว่าการส่งคำบอกกล่าวไปยังที่อยู่ หรือ หมายเลข โทรศัพท์มือถือหรืออีเมลเดิม เป็นการส่งโดยชอบแล้ว

2.การสมัครใช้บริการเว็บไซต์

2.1 การสมัครสมาชิกและเงื่อนไขการเป็นสมาชิก

– ผู้ใช้บริการจะได้เป็นสมาชิกต่อเมื่อมีการสมัครใช้บริการบนเว็บไซต์ โดยการลงทะเบียนกรอกข้อมูลตามที่บริษัทกำหนด และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นสมาชิกและการใช้งานเว็บไซต์ หลังจากนั้นบริษัทจะอนุมัติยืนยันการเป็นสมาชิก ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกได้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท

– ภายหลังจากการที่สมาชิกสมัครใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการสมัครสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุและไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สมาชิกจะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และสมาชิกจะต้องไม่อนุญาต ให้ยืม ถ่ายโอน หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีร่วมกับสมาชิก รวมถึงใช้เว็บไซต์หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆ

2.2 สิทธิประโยชน์และคะแนนสะสมของสมาชิก

– สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการของสมาชิกแต่ละราย คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ รายการส่งเสริมการขายของสินค้าแต่ละประเภท รวมถึงนโยบายทางการตลาดของบริษัท

– บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับ เช่น ของรางวัลที่จัดให้แลก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– เมื่อมีการแลกคะแนนสะสมบนเว็บไซต์แล้ว สมาชิกจะไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสมได้

– คะแนนสะสมที่แลกจะถูกหักออกจากระบบในส่วนแรกของบัญชีคะแนนสะสมในรูปแบบเข้าก่อนออกก่อน

– หากมีการคืนสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่ร่วมโครงการกับบริษัท สมาชิกจะต้องคืนคะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและของรางวัลที่แลกรับจากคะแนนสะสม หรือคืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของของรางวัล

– กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนสะสมของสมาชิก บริษัทมีอำนาจตรวจสอบและแก้ไขภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 (หก) เดือน ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

– สมาชิกเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันได้ทางเว็บไซต์

– สมาชิกรับรองว่า ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์นั้น ถูกต้อง เป็นความจริง และเป็นปัจจุบัน และสมาชิกจะปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ ซึ่งบริษัทจะยึดถือข้อมูลตามที่สมาชิกแก้ไขไว้ล่าสุด

3.ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราที่:

ที่อยู่ 99/65 หมู่บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ 02-007-5453 (จันทร์-ศุกร์ 9:00-17:00)

อีเมล nobitterlife@gmail.com

จัดทำ/แก้ไข/ปรับปรุง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563