noBitter ให้ความสำคัญกับประเด็น ESG

การทำการเกษตรแบบ CEA เป็นรูปแบบการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่ปลูกพืชในระบบปิดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและพื้นที่ ส่งผลให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น พื้นที่ในเมือง พื้นที่ที่มีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ

ประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environment)

noBitter farm สามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้หลายประการ ดังนี้

  • ใช้น้ำน้อย การเพาะปลูกในระบบปิด สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถลดการใช้น้ำได้อย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วเราสามารถใช้น้ำน้อยกว่าการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมมากถึง 90%
  • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเพาะปลูกมาก สาขาของเราตั้งอยู่ใกล้ผู้บริโภค จึงช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการเดินทางขนส่งผลผลิต
  • ลดการใช้สารเคมี ด้วยการควบคุมการเข้าออก ทำให้สามารถไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชได้

ประเด็นสังคม (Social)

noBitter farm สามารถส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมได้หลายประการ ดังนี้

  • สร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน ธุรกิจเราเน้นการจ้างงานจากคนในพื้นที่ เพื่อสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การเพาะปลูกในระบบปิดสามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพอากาศและโรคพืช ทำให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
  • ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร เพราะเราสามารถผลิตอาหารได้ตลอดทั้งปี โดยไม่จำกัดฤดูกาลหรือสภาพอากาศ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารได้

ประเด็นธรรมาภิบาล (Governance)

noBitter farm สามารถส่งเสริมธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจได้หลายประการ ดังนี้

  • ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและความถูกต้อง ธุรกิจเราใส่ใจกับธรรมภิบาลทั้งต่อคู่ค้า พันธมิตร พนักงาน ตลอดจนผู้บริโภค
  • มีการบริหารจัดการที่ดี ธุรกิจเรามีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
  • มีการสื่อสารกับสาธารณะอย่างโปร่งใส ธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของธุรกิจได้

กล่าวโดยสรุปคือ

noBitter เป็นธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็น ESG ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคม และยึดมั่นธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมมาตรฐาน และเป็นต้นแบบในการพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างแท้จริงต่อไป