นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บริษัท”) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ nobitter.life

ในการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยบริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวและบริษัทจะประกาศหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้)

ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนั้นแล้ว

ในการใช้งานเว็บไซต์ หมายถึง ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย และรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงยอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยบริษัทอาจมีการพิจารณาทบทวนเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวและบริษัทจะประกาศหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขและระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ หมายความว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในขณะนั้นแล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคลลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมได้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัท และ (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมไว้จนกว่าท่านจะยกเลิกการเป็นสมาชิกเว็บไซต์
ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (เช่น บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย)

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัท ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัทผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน (ซึ่งสามารถระบุถึงตัวท่าน) ที่ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ วันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลการติดต่ออื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม หรือใช้งานอื่นๆ หรือติดต่อบริษัททางโทรศัพท์หรือผ่านทางเว็บไซต์
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านซื้อ รวมถึงราคา วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่น ๆ เมื่อท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ ของบริษัท
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านให้บริษัทเมื่อท่านโต้ตอบกับบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแข่งขันต่างๆหรือรายการส่งเสริมการขาย การเข้าร่วมการสำรวจหรือทำแบบสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะในเว็บไซต์

(ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมด้วยวิธีอัตโนมัติ

บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์โนบิทเทอร์เดลิเวอรี่ และ/หรือแอปพลิเคชัน BevFood ผ่านคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยีอัตโนมัตินี้อาจรวมถึงคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซลแท็ก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลของท่านที่เกี่ยวกับ:

 • หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address)
 • ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่และประเภทบราวเซอร์
 • ประเภทอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตั้งค่า
 • ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน (UDID) หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
 • หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตัวระบุการโฆษณา (เช่น IDFA และ IFAs) หรือตัวระบุที่คล้ายกัน
 • เว็บไซต์ที่อ้างอิง (เว็บไซต์ที่นำท่านมาหาบริษัท) หรือแอปพลิเคชัน
 • กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์อื่น ๆ หรือบนแอปพลิเคชันหรือสื่อสังคมออนไลน์
 • การติดต่อสื่อสารกับบริษัท หรือเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ และ
 • กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์อาจรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของท่าน โดยใช้เทคโนโลยีบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น จีพีเอส (GPS), ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetooth) หรือ Cell Tower Proximity สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถเพิกถอนการอนุญาตการรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้โดยการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเว็บบราวเซอร์ หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่าน บริษัทขอแนะนำให้ท่านติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการเว็บบราวเซอร์ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการท่านด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความประสงค์ของท่าน โดยบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

 • สร้างและจัดการบัญชีของท่าน
 • ติดต่อท่านเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ท่านอาจสนใจ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านแจ้งให้บริษัททราบว่าไม่มีความประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 • ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ชำระเงิน และการทำธุรกรรมอื่นๆ บนเว็บไซต์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การบริการ และ/หรือคำแนะนำแก่ท่าน
 • จัดการดูแลการชิงโชค โปรโมชั่น และการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆ
 • ส่งโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย คูปอง ข่าวสาร และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษให้กับท่าน ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ท่านแจ้งให้บริษัททราบว่าไม่มีความประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว
 • ตอบสนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำร้องขอบริการของท่าน
 • รวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับใช้ภายในหรือกับบุคคลภายนอก
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์
 • แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์
 • เพิ่มประสิทธิภาพและการดำเนินการของเว็บไซต์
 • ป้องกันการฉ้อโกง ตรวจสอบการโจรกรรม และป้องกันอาชญากรรม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้

ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้ง รวมทั้งจะมีการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวกับท่านในบางสถานการณ์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลดังนี้

(1) ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทหรือในนามของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของท่าน การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการลูกค้า การจัดโปรโมชั่น การแข่งขัน การจับรางวัลและการชิงโชค การทำวิจัยและวิเคราะห์ทางการตลาด หรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้มีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นกัน

(2) อื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากบริษัทพิจารณาแล้วว่า เพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือกรณีอื่นๆที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อสาธารณะ โดยบริษัทจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากบริษัทพิจารณาแล้วว่า การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ หรือปกป้องการดำเนินงานหรือผู้ใช้ของ บริษัท นอกจากนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัท บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนที่บริษัทได้รวบรวมไว้ให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันได้ทางเว็บไซต์
 • ท่านอาจให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ได้ โดยท่านรับทราบว่า การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ให้ความยินยอม อาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิในการใช้งานเว็ปไซต์
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยเพื่อการตลาดหรือเพื่อการวิจัย
 • ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือระงับ รวมทั้งท่านมีสิทธิถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อท่านเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หรือเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า การลบ ทำลาย ระงับ หรือการถอนความยินยอมดังกล่าว อาจทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้
 • ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ได้ โดยมีหนังสือหรืออีเมลแจ้งการยกเลิกการเป็นสมาชิกไปยังบริษัท
 • ท่านรับทราบว่า สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่าน หากบริษัทมีสิทธิปฏิเสธการใช้สิทธิดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

บริษัทและคู่ค้าของบริษัทที่ให้บริการแก่บริษัท อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในเว็บไซต์ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการรวบรวมข้อมูล เช่น ลิงก์ที่ท่านเลือก หน้าต่าง ๆ ที่ท่านเข้าชม เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของท่านหรือยื่นข้อเสนอของบริษัทให้สอดคล้องกับท่าน และสามารถนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันให้ท่านเพิ่มเติมได้เมื่อท่านเข้าใช้งานในเว็บไซต์ ในคราวถัดไป

“คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างขึ้นจากเว็บบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และใช้เพื่อจดจำ และ/หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน

“เว็บบีคอน” เป็นวัตถุหรือภาพขนาดเล็กที่ถูกติดตั้งอยู่ในหน้าเว็บ แอปพลิเคชัน หรืออีเมล และจะใช้ในการติดตามกิจกรรม นอกจากนี้ในบางครั้งจะเรียกว่า พิกเซล และ แท็ก

บริษัทใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลตามแต่วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงบริษัทอาจนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลที่บริษัทรวบรวมเกี่ยวตัวท่านด้วยวิธีอื่นที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

บริษัทอาจใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อ:

 • ระบุตัวตนหรืออุปกรณ์ของท่าน
 • อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ด้วยการทำงานที่ถูกต้อง
 • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
 • ช่วยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (เช่น ข้อผิดพลาดเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก เวลาในการโหลดหน้าเว็บ ส่วนที่นิยม อื่น ๆ)
 • จดจำข้อมูลของท่านเพื่อความสะดวกเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ในครั้งต่อไป
 • ช่วยปรับปรุงให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของท่านที่มีกับเว็บไซต์
 • เพื่อแสดงโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมาย และ
 • หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในหัวข้อ “วิธีที่บริษัทนำข้อมูลของท่านไปใช้”

ท่านสามารถใช้ตัวเลือกบนเว็บบราวเซอร์ของท่าน หากท่านต้องการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้หรือหากท่านต้องการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ให้แจ้งเตือนเมื่อท่านได้รับคุกกี้นี้ คลิกที่ “ความช่วยเหลือ” บนเว็บบราวเซอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งค่าของคุกกี้ ถ้าท่านปิดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่าง หรือไม่สามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้อย่างสมบูรณ์

เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท หากท่านเข้าชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ ท่านควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายอื่นๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหา หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และนโยบายต่าง ๆ ของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ และการสูญหาย รวมถึงการเข้าถึง การแก้ไขหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ถึงแม้ว่าบริษัทจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ไม่ว่าบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างไร ก็ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่ดีที่สุดหรือไม่มีข้อบกพร่อง และไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใดที่สามารถรับประกันการแทรกซึมหรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยทางออนไลน์มีความเสี่ยงที่จะถูกแทรกซึมและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ทั้งหมดถ้าท่านยังมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความสมบรูณ์ของข้อมูลและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทช่วยให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันได้เสมอ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะมีการขยายระยะเวลาตามที่ถูกร้องขอหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ ต่อเมื่อบริษัทได้ประกาศหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแก้ไขบนเว็บไซต์ ดังนั้น การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ หลังจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ถือว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการปรับปรุงนั้นแล้ว

ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ที่:

บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด
99/65 หมู่บ้านกลางเมือง สาทร-ตากสิน 2 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

อีเมล: nobitterlife@gmail.com

ปรับปรุงล่าสุด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563