GAP Certificate

บริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด ได้รับการรับรอง

ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001-2556)

GAP (Good Agricultural Practice)คือ แนวทางในการทำงานในฟาร์ม ประเทศไทยเราเริ่มมีการจัดทำ GAP ของพืชแต่ละชนิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะพิจารณาตั้งแต่พื้นที่การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้พืชผลที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษ

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมินรับรองฟาร์ม GAP มี 8 ข้อกำหนดด้วยกัน

ข้อกำหนดเกณฑ์ที่กำหนดวิธีการตรวจประเมิน
1. แหล่งน้ำ– น้ำที่ใช้ต้องได้จากแหล่งที่ไม่มีสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุอันตรายจุลินทรีย์– ตรวจพินิจสภาพแวดล้อมหากอยู่ในสภาพวะเสี่ยงให้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
2. พื้นที่ปลูก– ต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีวัตถุอันตรายและจุลินทรีย์ที่จะทำให้เกิดการตกค้างหรือปนเปื้อนในผลิตผล– ตรวจพินิจสภาพแวดล้อม หากอยู่ในสภาวะเสี่ยงให้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพดิน
3. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร– หากมีการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตให้ใช้ตามคำแนะนำหรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือตามฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
– ต้องใช้สารเคมีให้สอดคล้องกับรายการ
– ห้ามใช้วัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้ามใช้
– ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตร
– สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าอนุญาตให้ใช้ตรวจบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสุ่มตัวอย่างวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลิตผลกรณีมีข้อสงสัย
4. การเก็บรักษาและขนย้ายผลิตผลภายในแปลง– สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดีและสามารถป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตรายและสัตว์พาหะนำโรค
– อุปกรณ์และพาหะในการขนย้ายต้องสะอาดปราศจากการปนเปื้อนสิ่งอันตรายมีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
– ต้องขนย้ายผลิตผลอย่างระมัดระวัง
– ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ์ ภาชนะ บรรจุขั้นตอนและวิธีการขนย้ายผลิตผล
5. การบันทึกข้อมูล– ต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
– ต้องมีการบันทึกข้อมูลการสำรวจและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
– ต้องมีการบันทึกข้อมูลการจัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
– ตรวจบันทึกข้อมูลของเกษตรกรตามแบบบันทึกข้อมูล
6. การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช– ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้ว ต้องไม่มีศัตรูพืชติดอยู่ถ้าพบต้องคัดแยกไว้ต่างหาก– ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการสำรวจศัตรูและการป้องกันกำจัด
– ตรวจพินิจผลการคัดแยก
7. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ– การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต
– คัดแยกผลิตผลด้อยคุณภาพไว้ต่างหาก
– ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติและการจัดการเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ
– ตรวจพินิจผลการคัดแยก
8. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลักการเก็บเกี่ยว– เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต
– อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคุณภาพของผลผลิต และปนเปื้อนสิ่งอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
– ตรวจสอบบันทึกการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
– ตรวจพินิจอุปกรณ์ ภาชนะบรรจุขั้นตอนและวิธีการเก็บเกี่ยว

ข้อกำหนดในข้อ 1 – 5 สำหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย

ข้อกำหนดในข้อ 1 – 6 สำหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัยและปลอดจากศัตรูพืช

ข้อกำหนดในข้อ 1 – 8 สำหรับกระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย ปลอดจากศัตรูพืชและคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค