Quality of Life เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับผู้ปลูกหรือเกษตรกร

– สภาพการทำงานที่ได้รับการปรับปรุง: ฟาร์มแนวตั้งมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ได้รับการควบคุมและสะดวกสบายมากขึ้น โดยมีอุณหภูมิ ความชื้น และระดับแสงที่สม่ำเสมอ สิ่งนี้สามารถลดความเสี่ยงของความเครียดจากความร้อน ความเหนื่อยล้า และอันตรายจากการทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม
– โอกาสในการทำงานที่เพิ่มขึ้น: การเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแนวตั้งกำลังสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ในหลากหลายสาขา ตั้งแต่ Engineering, Horticulture และ Data analysis สิ่งนี้สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ผู้คนในเขตเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงงานเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมได้อย่างจำกัด
– การผลิตตลอดทั้งปี: ฟาร์มแนวตั้งสามารถทำงานได้ตลอดทั้งปี โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขของฤดูกาล จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตผลสดที่สม่ำเสมอ – ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง: ฟาร์มแนวตั้งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารได้โดยใช้ที่ดินและน้ำน้อยกว่าวิธีการทำฟาร์มแบบดั้งเดิม ลดการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อนำพื้นที่มากปลูกพืชผัก

สำหรับผู้บริโภค

– ความปลอดภัยของอาหารที่เพิ่มขึ้น: ฟาร์มแนวตั้งมีสภาพแวดล้อมแบบปิดซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนจากสัตว์รบกวน โรค และยาฆ่าแมลง สิ่งนี้สามารถนำไปสู่อาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากขึ้น
– สามารถเข้าถึงผลิตผลสดที่ปลูกในท้องถิ่น: ฟาร์มแนวตั้งสามารถตั้งอยู่ในเขตเมือง ซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตผลสดที่ปลูกในท้องถิ่นได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นการสนับสนุนธุรกิจในพื้นที่ สนับสนุนเพื่อนบ้านได้
– ลดขยะอาหาร: ฟาร์มแนวตั้งสามารถลดขยะอาหารได้โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตที่มีการควบคุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
– ตัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ: ฟาร์มแนวตั้งสามารถใช้เพื่อปลูก ผัก และสมุนไพรที่อุดมด้วยสารอาหารหลากหลายชนิดซึ่งอาจไม่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแบบดั้งเดิม

สิ่งที่ noBitter สามารถช่วยได้ คือ

1) ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น จากการควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ ไม่ต้องใช้สารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในฟาร์ม
2) ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้น เพราะผักที่ได้ทั้งดีต่อสุขภาพและดีต่อใจ