Health-Conscious : การใส่ใจในสุขภาพ

Health-Conscious ความใส่ใจสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แน่นอนว่าคนไทยหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นโดยมีปัจจัย ได้แก่

– การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงภัยจากโรคระบาด และต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อต่อสู้กับโรค
– กระแสสังคมที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของธุรกิจและกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจฟิตเนส และธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
– การพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ง่ายขึ้น

คาดว่าแนวโน้มของคนไทยรักสุขภาพจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยมีปัจจัยที่สนับสนุน ได้แก่

– ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะใส่ใจสุขภาพมากกว่าคนวัยทำงาน เนื่องจากต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
– ค่านิยมของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ มองว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ส่งผลให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

การศึกษาพบว่า ผู้คนในเมืองมีแนวโน้มที่จะบริโภคผักผลไม้น้อยกว่าผู้คนในชนบท ฟาร์มแนวตั้งสามารถช่วยให้ผู้คนในเมืองบริโภคผักได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ฟาร์มแนวตั้งยังสามารถใช้ปลูกพืชสมุนไพรและพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย

สิ่งที่ noBitter สามารถช่วยได้ คือ

1) ผลิตอาหารสดใหม่และปลอดภัย เพราะสามารถปลูกพืชผักได้โดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ทำให้ได้พืชผักที่สดใหม่และปลอดภัยต่อสุขภาพ
2) ลดการสัมผัสสารปนเปื้อน เพราะฟาร์มตั้งอยู่ในอาคาร ทำให้พืชผักไม่สัมผัสกับสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีจากการเกษตร มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และมลพิษจากยานพาหนะ
3) เพิ่มการบริโภคผัก เพราะฟาร์มสามารถผลิตผักได้ใกล้กับผู้บริโภค ทำให้ผักเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้ผู้คนบริโภคผักมากขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพ